Hvad er hinduisme?

For alle der har lyst til at lære mere om de hin­du­is­tis­ke begreber og tra­di­tio­ner, tilbyder det In­ter­na­tio­nale Sam­fund for Krishna­bevidsthed (ISKCON) fore­drag på folke­sko­ler, videre­gående ud­dan­nel­ser, høj­skoler, uni­ver­si­te­ter og andre højere lære­an­stal­ter. Vi til­by­der stan­dard­foredrag, der tilpasses pub­likums alder og for­ud­sæt­ninger. Det er na­tur­ligvis også muligt at få skræd­der­syet et fore­drag, så det kom­mer til at passe ind i et spe­ci­fikt under­visnings­forløb. Vil man gerne se den vediske tradition i praksis, kan man kom­bi­nere fore­draget med et besøg i ISKCON Danmarks tempel i Vanløse, København. Se udtalelser fra lærere og elevernedenfor.Hvad er Hinduisme?
Hinduisme er en fælles­betegnelse for den mang­foldighed af re­ligi­øse ret­ninger, der tager ud­gangspunkt i de vediske skrifter fra Indien. De ve­diske skrifter har i mange århundreder fas­cineret lærde fra Vesten pga. deres esoteriske og dyb­de­gående for­klar­ing­er af både de åndelige og ma­ter­iel­le sider af tilværel­sen. De vediske skrif­ter af­slører en gammel civili­sation med dyb indsigt i emner som religion, filo­so­fi, poli­tik, matematik, arkitektur, astro­nomi og psykologi. 

Hinduisme i Vesten
I Ves­ten er flere be­gyndt at lade sig inspirere af hin­duis­tiske be­greber som yoga, karma, dharma, brahman, samsara, atman og moksha, og mange integrerer efter­hån­den be­greb­erne i de­res egen religiøse prak­sis. Dette ses specielt i New Age-kulturen, der er kendt for at lade sig in­spirere af man­ge for­skel­lige religiøse ret­ning­ers be­greber og tra­di­tio­ner, og som tilpasser disse til den moderne vest­lige kultur og livs­stil. Den stig­ende in­te­res­se for den hin­duis­tiske be­grebs­­verden mær­­kes også i Det In­ter­na­tionale Sam­fund for Krishna­bevidst­hed i form af stør­re efter­spørg­sel på foredrag om vedisk re­ligion og kul­tur. En fore­spørg­sel vi med dette tilbud forsøger at imøde­komme. 

Det Internationale Samfund for Krishnabevidsthed
I 1965 rejste en indisk lærermester ved navn A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada til USA. På 12 år lykkedes det ham at ud­brede kend­skabet til vedisk re­li­gion til hver en­este større by i hele ver­den, han danne­de et internationalt sam­fund (ISKCON, kendt som Hare Krishna-bevægelsen) med tusinder af til­hæn­gere og e­tab­le­rede temp­ler i alle dele af verden. Han skrev og udgav end­vid­ere 88 bøger på de 12 år, han tilbragte i Vesten, inden sin død i 1977. Han gav tillige tusin­der af fore­drag, hvorved han vandt ag­telse blandt mange frem­stå­ende lærde og ledende skikkelser, der højt værd­satte hans bi­drag til filosofi, kul­tur og religion. I Danmark blev ISKCON officielt an­er­kendt som tros­sam­fund i 1997. 

Foredrag om Hinduisme
For nærmere oplysninger og booking af foredrag rettes henvendelse til: ISKCON Danmark, Skjulhøj Allé 44, 2720 Vanløse. Tlf. 48 28 64 46. Email:iskcon.denmark@pamho.net. For Århus og Jylland, skriv til ISKCON i Århus påforedrag@iskcon.dk.

Links
DR-TRO’s tema om Hinduisme/Hare Krishna
“Hinduisme” i Gyldendals skolebogsserie “Troens Verden” 
Om begrebet “hinduisme”
 af Hrdayananda Goswami, Ph.D.

Respons fra Lærere og Elever
“Fedt at I spillede og sang i starten. Ham der snak­kede tog sin re­ligion meget alvorligt – det var dejligt. Han var god til at svare, snak­ke med folk. God idé med at spise hos jer – det var hyg­ge­ligt. Alt i alt en meget positiv op­le­velse.” (Elever fra Fåborg Gymnasium)

“Jeg besøgte Hare Krishna i april sam­men med en gruppe høj­sko­le­elever. Det var en meget lærerig oplevelse, dels fordi man fik indblik i tankerne bag det dag­lige liv i klostret, dels fordi man fik be­kræftet, at man sagtens kan snakke og grine sam­men selv­om man lever vidt for­skel­lige liv. Besøget understregede over­for eleverne at man ikke altid skal tro på, hvad man læser i avis­erne, men at man hellere skal få sat et ansigt på religionen.” (Martin Jørgensen, højskolelærer, Grundtvigs Højskole Frederiksborg, Hillerød)

“Besøget var meget gæst­frit, vi blev vist rundt i hele templet og tror næ­sten alle nød det. Sangene var lidt ander­ledes, men un­der­holdene! Hvis jeg skal være ærlig, kan jeg dem stadig. Det var alt sam­men meget sjovt, og jeg tror vi alle har fået meget mere re­spekt for Hare Krishna. Mange varme hilsner fra os på Alsønderup Skole!” (Elever fra Alsønderup Skole)

“Det var meget gedigne svar på elev­er­nes spørgs­mål. De blev forstået, og sproget var klart og præ­cist. Svar­ene tyde­de på en solid bag­grunds­viden.” (Gitte Ladegaard, under­viser på Fåborg Gymnasium)

”Besøget hos munkene i Hare Krishna templet var både for børn og voksne en stor, lærerig og glæde­lig op­le­velse. Deres ven­lighed, åbenhed og in­teres­se for nys­gerrige børn var oprigtigt følt, og alle børns spørgsmål blev taget meget seriøst med interessante og fyl­dest­gør­en­de svar. Der blev givet et meget fint indblik i den hin­du­istiske religion og dag­lig­dagen for en Hare Krishna munk. Meget spæn­dende var det at blive ind­viet i for­skel­lige rit­ualer, lige fra sang af mantras til ud­smyk­ning af an­sigtet, og andre som bør­nene selv fik lov at ud­føre. Desuden var de ve­ge­tariske ret­ter, der blev an­rettet til frokost, him­melske! Vi havde nogle dejlige timer sam­men i deres selskab, og der blev gi­vet god tid til både sam­tale og ud­før­else af ritualer. Templet var fyldt med varme og kær­lig­hed. Vi føl­te os meget vel­komne. Kær­lige hilsner fra lærere og børn fra 3. Til 6. Klasse på Livets Skole i Vanløse.”